Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu BOBAKOM
 
Definicje
 
§ 1
 
W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
1. „Sklep” – sklep internetowy działający za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.bobakom.pl;
2. „Sprzedawca” – właściciel Sklepu, tj. Paweł Konicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BOBAKOM Paweł Konicki”, ul. Przydrożna 21, 03-253 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 118-044-05-04, REGON: 145985160;
3. „Użytkownik” – każdy internauta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu i założył w ten sposób Konto;
4. „Konto” – konto Użytkownika założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, umożliwiające składanie zamówień na towar znajdujący się w Sklepie;
5. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
 
 
Postanowienia ogólne
 
§ 2
 
Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym założenia Konta, oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.
 
§ 3
 
1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronie i podstronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
2. W związku z powyższym Sprzedawca może zmieniać ceny towarów aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży z Użytkownikiem.
3. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również poza jej granicami.
4. Prezentowane w Sklepie zdjęcia towarów nie oddają ich rzeczywistych rozmiarów i mają charakter informacji wizualnej. 
 
§ 4
 
1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
a) posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;
b) posiadanie dostępu do sieci Internet;
c) korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies";
d) posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.
2. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.
 
§ 5
 
Podmiotem upoważnionym do składania zamówień na towar znajdujący się w Sklepie jest: 
a) użytkownik, a więc każdy internauta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu i założył w ten sposób Konto, za pośrednictwem którego może składać zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie;
b) każdy internauta, który składa zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie bez zakładania Konta.
 
 
Rejestracja i założenie Konta
 
§ 6
 
1. Rejestracja i założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
2. Konto mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletność poprzez zawarcie małżeństwa.
3. Każdy Użytkownik może założyć w Sklepie tylko jedno Konto.
4. Rejestracja i założenie Konta wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.
 
§ 7
 
1. Osoba chcąca założyć w Sklepie Konto, wypełnia i wysyła do Sprzedawcy odpowiedni formularz rejestracyjny, znajdujący się na podstronie Sklepu. Formularz rejestracyjny stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu.
2. W formularzu rejestracyjnym przyszły Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail oraz hasło.
3. Zabronione jest dodawanie w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym.
4. Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie, niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz złożenie oświadczenia w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne do zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu i założenia Konta.
5. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy na zawarcie umowy o korzystanie ze Sklepu. Przyjęcie oferty Sprzedawcy powoduje zawarcie umowy o korzystanie ze Sklepu.
6. Sprzedawca zobowiązuje się umożliwić Użytkownikowi edycję w Koncie informacji, których podanie jest niezbędne do rejestracji w Sklepie. Za pośrednictwem Konta możliwa jest również zmiana hasła do Konta.
 
§ 8
 
Umowa o korzystanie ze Sklepu zawarta jest na czas nieokreślony.
 
§ 9
 
1. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o korzystanie ze Sklepu w przypadku:
zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu;
zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia działalności gospodarczej;
zmiany przez Sprzedawcę przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej;
2. Wypowiedzenie umowy następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Użytkownika podany na Koncie.
 
§ 10
 
1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie ze Sklepu w każdej chwili.
2. Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie złożone pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie lub mailowo na adres e-mail: sklep@bobakom.pl
Konto zostanie usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego oświadczenia przez Sprzedawcę. 
 
§ 11
 
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o korzystanie ze Sklepu zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyn. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o korzystanie ze Sklepu powinno zostać złożone na piśmie, a do zachowania terminu 14 dni wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie pocztą lub kurierem na adres Sprzedawcy podany na stronie internetowej, w zakładce “kontakt”. 
2. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu oraz Konta można składać mailowo na adres: sklep@bobakom.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany na stronie internetowej w zakładce “kontakt”. 
 
 
Złożenie i przyjęcie zamówienia
 
§ 12
 
1. Przedmiotem zamówień składanych przez Użytkownika za pośrednictwem Konta oraz składanych przez podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b, mogą być towary znajdujące się w zaproszeniu do składania ofert na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach. 
2. Użytkownik oraz podmiot, o którym mowa w § 5 lit., b mogą składać zamówienia na towary znajdujące się w Sklepie za pośrednictwem Konta przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 
§ 13
 
1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Konta, Użytkownik wybiera towary znajdujące się na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach. Po dokonaniu wyboru towaru, Użytkownik poprzez kliknięcie na opcję „Dodaj Do Koszyka” zamieszcza towar w wirtualnym koszyku. Będąc zalogowanym na Koncie, Użytkownik może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz dodawać lub usuwać z koszyka wybrany towar. Po podjęciu decyzji o założeniu zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru sposobu płatności za towar oraz wyboru sposobu dostawy zakupionego towaru. Zamówienie zostaje złożone po zaakceptowaniu regulaminu i kliknięciu przez Użytkownika na opcję „Potwierdź zamówienie z opcją zapłaty”.
2. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Konta, na adres poczty elektronicznej Użytkownika zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
3. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia Sprzedawca bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia przesłania potwierdzenia złożenia zamówienia, wyśle na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą przesłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 
§ 14
 
1. Podmiot, który składa zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie bez zakładania Konta, wybiera towary znajdujące się na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach.  Po dokonaniu wyboru towaru, podmiot ten poprzez kliknięcie na opcję „Dodaj Do Koszyka” zamieszcza towar w wirtualnym koszyku. Po podjęciu decyzji o założeniu zamówienia, podmiot składający zamówienie bez zakładania Konta wypełnia formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej Sklepu a następnie, w celu przesłania zamówienia, wybiera przycisk „Potwierdź zakup” i podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia.
2. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej podmiotu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
3. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni od przesłania potwierdzenia złożenia zamówienia, wyśle na adres poczty elektronicznej podmiotu, o którym mowa w ust. 1, wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą przesłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a podmiotem, o którym mowa w ust. 1.
 
 
Płatności i cena
 
§ 15
 
1. Sklep przewiduje następujące formy płatności za towar, do wyboru przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Konta:
a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez BOBAKOM Paweł Konicki,  o numerze: 83 1140 2017 0000 4702 1288 8077;
b) przy odbiorze.
2. Wraz z towarem Sprzedawca przesyła dokument sprzedaży.
3. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są w trakcie składania zamówienia i dodawane są do ceny towaru.
 
 
Termin realizacji zamówienia
 
§ 16
 
1. Realizacja zamówienia następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, na adres wskazany w zamówieniu składanym przez Użytkownika lub przez podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b. 
2. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że w opisie zamawianego towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin realizacji zamówienia. 
3. Termin realizacji zamówienia, podany w ustępie poprzedzającym, należy liczyć następująco:
a) w przypadku wyboru przez Użytkownika (lub przez podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b) sposobu płatności przelewem  – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
b) w przypadku wyboru przez Użytkownika (lub przez podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b) sposobu płatności za pobraniem – od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
4.  w przypadku niemożności realizacji zamówienia w podanym terminie, Użytkownik (lub podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b) zostanie niezwłocznie poinformowany na adres poczty elektronicznej o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia (nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia zamówienia). W takim przypadku Użytkownik (lub podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b) będący Konsumentem, może odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych w § 17 ust. 1.
 
 
Zwroty i reklamacje
 
§ 17
 
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownikowi (lub podmiotowi, o którym mowa w § 5 lit. b), będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru, bez podania przyczyn.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone na piśmie, a do zachowania terminu 14 dni wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie pocztą lub kurierem na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie. 
2. W razie odstąpienia do umowy, towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. 
3. W razie odstąpienia od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że Konsument wskaże inny sposób zwrotu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
 
§ 18
 
1. Konsument ma prawo składać reklamacje w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach, w tym w przypadkach wynikających z przepisów regulujących odpowiedzialność sprzedawcy za towar niezgodny z umową. 
2. Reklamacje związane z niezgodnością towaru z umową powinny być przesyłane na adres podany w zakładce Kontakt.
3. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się podanie w reklamacji następujących informacji: imienia i nazwiska kupującego, adresu do korespondencji, adresu e-mail, rodzaju reklamowanego towaru, daty zakupu towaru, opisu wady, daty spostrzeżenia wady towaru, preferowanego sposobu powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji, żądania składającego reklamację oraz zaleca się przesłanie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu towaru u Sprzedawcy.
4. Wraz ze składaną reklamacją zaleca się przesłanie reklamowanego towaru. Nieprzesłanie towaru może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie reklamacji. 
5. Sprzedawca zaleca, aby Konsument obejrzał przesyłkę zawierającą zamówiony towar bezpośrednio po jej doręczeniu w obecności kuriera, przed podpisaniem potwierdzenia odbioru przesyłki, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych towaru i jego opakowania. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych towaru lub jego opakowania, Sprzedawca zaleca, aby Konsument zwrócił się do kuriera z żądaniem sporządzenia protokołu i aby protokół podpisał. Sprzedawca zaleca, aby Konsument w szczególności nie odbierał od kuriera takiej przesyłki zawierającej uszkodzony mechanicznie towar lub jego opakowanie, lecz poinformował niezwłocznie o tym fakcie Sprzedawcę telefonicznie lub mailowo. 
 
 
Dane osobowe
 
§ 19
 
1. Użytkownik chcący założyć Konto,  w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), podanych w formularzu rejestracyjnym wyłącznie w celu realizacji umowy o korzystanie ze Sklepu oraz w celu związanym z zawarciem i wykonywaniem umów sprzedaży towarów w oparciu o składane przez Użytkownika zamówienia za pośrednictwem Sklepu. 
2. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych, w tym na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym lub handlowym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
3. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności:
a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania; 
b) prawo do informacji o przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy;
c) prawo do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych i usunięcia ich ze sklepu.
4. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w rubrykach zaznaczonych gwiazdką w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi założenie Konta i tym samym uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.
 
 
Zastrzeżenia prawne
 
§ 20
 
Wszystkie teksty, zdjęcia, nazwy własne oraz opisy towarów w Sklepie są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
 
 
Postanowienia końcowe
 
§ 21
 
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące. 
2. Regulamin może być zmieniony przez Sprzedawcę w drodze zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu nowej jego wersji. W takiej sytuacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika Sprzedawca prześle oświadczenie o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień Regulaminu wraz z treścią postanowień zmienianych. Okres wypowiedzenia dotychczasowych postanowień Regulaminu wynosi 30 dni od dnia przesłania wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z upływem okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu nie są skuteczne w stosunku do zamówień składanych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie – do takich zamówień stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. 
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018r.
 
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu